Kary za brak obowiązkowego OC w 2021 roku

Kary za brak obowiązkowego OC w 2021 roku

Nieuregulowanie wymaganej składki OC jest tożsame z nałożeniem przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kary w ustalonej wysokości, zależnej od wielu czynników. Przy naliczaniu wysokości kary UFG bierze pod uwagę rodzaj pojazdu mechanicznego, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 roku, a także łączny okres uchylania się od obowiązku zapłaty składki OC.

Kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2021 roku - dlaczego należy wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC?

Corocznie zawierana polisa OC obejmuje 12- miesięczną ochronę właściciela pojazdu przed jego odpowiedzialnością finansową za wszelkiego rodzaju szkody wyrządzone przez niego innym uczestnikom ruchu drogowego. Zakres ochrony OC komunikacyjnego obejmuje mienie, zdrowie i życie osób poszkodowanych, biorących udział w wypadkach i kolizjach drogowych. Oprócz tego, polisa ubezpieczeniowa OC dotyczy również tych szkód, które powstały w trakcie wsiadania i wysiadania z pojazdu, a także rozładunku i załadunku samochodu. Godnym podkreślenia faktem jest to, że właściciele pojazdów, którymi nie poruszają się w ruchu drogowym, w dalszym ciągu są zobowiązani do opłacania składek OC, bez względu na to, czy ich samochód / motocykl stoi w przydomowych garażach lub też znajduje się na osiedlowym parkingu.

Baza właścicieli pojazdów UFG

Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, nakłada na właścicieli pojazdów obowiązek płacenia składki OC do czasu sprzedaży posiadanego przez nich pojazdu lub jego złomowania. Brak regularnego opłacania składek OC jest łatwy do wykrycia. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny od wielu lat prowadzi bazę, w której cyklicznie gromadzone są informacje o polisach OC, zakupionych przez polskich właścicieli pojazdów mechanicznych. Uchylanie się od obowiązku płacenia OC skutkuje nałożeniem stosownej kary za brak polisy OC. Fundusz prowadzi monitoring i weryfikuje również terminowość opłat z tytułu wykupionego ubezpieczenia OC. Osoby, które nagminnie płacą OC po terminie, mogą liczyć się z konsekwencjami tego postępowania. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to nie jedyny organ weryfikujący posiadanie OC komunikacyjnego. W trakcie każdej kontroli drogowej funkcjonariusz policji prosi kierującego pojazdem o dokument potwierdzający zawarcie aktualnej polisy OC.

Kara za brak OC – ile wynosi w 2021 roku?

Kary UFG za przerwanie ciągłości ubezpieczeniowej ustalane są na podstawie minimalnego wynagrodzenia. Jako że stawka wzrasta każdego roku, wraz z nią rośnie kara za brak OC. Od 1 stycznia 2021 roku płaca minimalna wynosi 2800 zł – to właśnie ta kwota stanowi stawkę wyjściową dla kary za brak OC. Jej ostateczna wysokość zależy jednak od:

  • rodzaju nieubezpieczonego pojazdu
  • długości przerwy w opłacaniu składek.

Jeśli chodzi o brak OC, kara maksymalna wynosi aż 8400 zł! To aż o 600 zł więcej w porównaniu z rokiem 2020. Zastanawiasz się, w jaki sposób wyliczane są kary za brak OC? Są to kwoty odpowiadające ustalonemu procentowi liczonemu od stawki wyjściowej. Jest ona różna – w zależności od rodzaju pojazdu:

  • samochody osobowe – 2-krotność minimalnego wynagrodzenia
  • samochody ciężarowe – 3-krotność płacy minimalnej
  • pozostałe pojazdy – 1/3 minimalnego wynagrodzenia.

Kary UFG:

  • poniżej 3 dni – 20% stawki bazowej
  • 3-14 dni – 50% stawki bazowej
  • powyżej 14 dni – 100% stawki bazowej

Kara za brak OC w 2021 roku – dla poszczególnych rodzajów pojazdów oraz w zależności od długości okresu pozostawania bez polisy – uwzględniona została w poniższej tabeli.

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego, który posiada zarejestrowany w Polsce samochód ma obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia komunikacyjnego OC. W tym roku kary za brak OC znacznie wzrosły w porównaniu do lat ubiegłych, co oznacza, że warto za wszelką cenę dopilnować terminowego opłacania polisy komunikacyjnej OC.