Ubezpieczenia szkolne – Bydgoszcz

Ubezpieczenia szkolne są dostępne w formie polisy zbiorowej, zawieranej w ramach funkcjonowania konkretnej placówki edukacyjnej. Umowę można podpisać także indywidualnie. Wówczas to rodzice decydują o wyborze najlepszej ich zdaniem opcji, która zawiera konkretne świadczenia. NNW szkolne obejmuje nie tylko uczniów szkól podstawowych i ponadpodstawowych, ale także może dotyczyć dzieci uczęszczające do żłobków i przedszkoli. W przypadku podjęcia decyzji o ubezpieczeniu zawieranym indywidualnie, rodzice pociechy mają wpływ na zakres ochrony i wysokość składki. Polisa NNW szkolne to rodzaj uproszczonego pakietu ochronnego, dedykowanego dziecku bez względu na jego wiek. Umowa ubezpieczenia gwarantuje otrzymanie rekompensaty finansowej w efekcie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zgonu w wyniku losowego wypadku. Odpowiednio dobrane ubezpieczenie szkolne może chronić życie i zdrowie dziecka, zarówno na terenie placówki szkolnej, jak i poza jej obszarem, np. w czasie wyjazdów, wycieczek, turnusów, w drodze do i z placówki itp.

Ubezpieczenia szkolne – zakres ochrony

Podjęcie decyzji o wyborze konkretnego ubezpieczenia szkolnego ma bardzo istotne znaczenie z uwagi na to, że ochrona ta może dotyczyć nie tylko okresu nauki, ale także dni ustawowo wolnych od zajęć edukacyjnych. W treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia znajduje się zapis, który określa, czy w ramach trwania ubezpieczenia uczeń jest objęty ochroną również w okresie ferii zimowych, wakacji oraz weekendów. Ubezpieczenie szkolne obejmują liczne zdarzenia, za które rodzice ucznia mogą otrzymać od towarzystwa świadczenie finansowe w ustalonej w umowie wysokości. Wypłata odszkodowania następuje w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, a także przymusu poddania się leczeniu szpitalnemu czy zabiegom rehabilitacyjnym, jak również zgonu. NNW szkolne dotyczy następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie szkoły i poza nią, w wyniku których uczeń doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie można otrzymać również za pobyt dziecka w placówce medycznej, a także proces rehabilitacji, który jest niezbędny do jego powrotu do dawnej sprawności fizycznej.

Szkolne NNW – polisa dla ucznia

Ubezpieczenie szkolne wiąże się z wypłatą zadośćuczynienia za doznane obrażenia w wyniku Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, które dotyczą także takich zdarzeń, jak np. oparzenie lub odmrożenie, utratę kończyn, wstrząśnienie mózgu, czasową niezdolność do nauki, zatrucie oparami czy środkami chemicznymi, pogryzienie przez zwierzęta, a także porażenie prądem i podtopienie. Pełny zakres ochrony uzależniony jest od konkretnej oferty towarzystwa ubezpieczeniowego. Zazwyczaj ubezpieczenie szkolne jest dostępne w wersji podstawowej, zaś możliwość wykupienia dodatkowych świadczeń zależy od decyzji rodziców. Rozszerzenie zakresu świadczeń w polisie szkolnej wiąże się ze znacznym podniesieniem wysokości składki ubezpieczeniowej. Szkolne NNW, zawierane w sposób indywidualny, jest dobrym rozwiązaniem dla tych rodziców, którzy planują przeprowadzkę do innego miasta i zmianę placówki edukacyjnej swojego dziecka.

Ubezpieczenie szkolne – czy można objąć nim również studentów i uczniów szkół policealnych?

Szkolne NNW jest bardzo przydatne, ponieważ zapewnia ochronę dziecka, które uczęszcza do placówki edukacyjnej. W trakcie zawierania umowy ubezpieczenia należy dokładnie zapoznać się z jej warunkami. Dobre ubezpieczenie szkolne powinno obejmować kilkanaście różnych zdarzeń losowych, dotyczących życia i zdrowia. Warto pamiętać, że im szersza ochrona, tym znacznie większa szansa na otrzymanie świadczenia w razie dojścia do konkretnego wypadku. Szkolne NNW nie musi dotyczyć tylko osoby niepełnoletniej. To bardzo istotna kwestia, szczególnie dla rodziców, którzy pragną kontynuować umowę ubezpieczenia po zakończeniu przez dziecko jego edukacji w szkołach ponadpodstawowych. W niektórych Towarzystwach Ubezpieczeniowych ochrona tego typu może dotyczyć także studentów, aż do ukończenia przez nich 26.roku życia.

Ubezpieczenie szkolne jest polecane dla każdego rodzica, którego pociecha uczęszcza do placówki edukacyjnej. W ramach trwania polisy można otrzymać świadczenia NNW w wyniku zdarzeń losowych, które miały miejsce na terenie szkoły i poza nią. Jeśli potrzebujesz ubezpieczenia szkolnego to wypełnij poniższy formularz, a oferta zostanie do Ciebie wysłana w ciągu 24 godzin.

Skontaktuj się z nami!

Format: 123-456-789