Ubezpieczenia turystyczne – Bydgoszcz

Ubezpieczenia podróżne dotyczą ochrony przed skutkami nagłych zdarzeń losowych w czasie wyjazdów krajowych i zagranicznych. Wybrane przez klienta towarzystwo ubezpieczeniowe może np.: sfinansować całość lub część kosztów leczenia, utratę bagażu podróżnego i sprzętu turystycznego, jak również pokryć szkody w mieniu, powstałe w czasie pobytu w hotelu czy w ośrodku wypoczynkowym. Ubezpieczenie podróżne jest dedykowane nie tylko osobom, które planują wyjazd w celach turystycznych. W ramach zawartej polisy można ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków i nagłego zachorowania w trakcie tymczasowego pobytu za granicą w celach służbowych lub zarobkowych. Ubezpieczenie turystyczne przewiduje, iż w ramach jednej polisy można objąć ochroną, zarówno singla, parę, jak i wspólnie wyjeżdżających członków rodziny. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od zakresu i czasu trwania ochrony, a także dodatkowych opcji np. rozszerzenia o sporty ekstremalne czy utratę sprzętu sportowego.

Ubezpieczenia podróżne – organizacja i pokrycie kosztów leczenia

W trakcie pobytu poza granicami kraju może dojść do wielu nieprzewidzianych zdarzeń. Jednym z nich jest nagłe zachorowanie. Dzięki wykupionej polisie ubezpieczeniowej, beneficjenci mogą skorzystać z pomocy medycznej bez potrzeby angażowania własnych środków finansowych. Ubezpieczenie podróżne może pokryć koszty leczenia, np. wizytę lekarską czy transport do i z najbliższej placówki medycznej. Dzięki polisie ubezpieczeniowej beneficjent może liczyć na sfinansowanie kosztów leczenia. Zawarcie ubezpieczenia podróżnego nie koliduje z posiadaniem takiego dokumentu, jak Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego(EKUZ). Beneficjent przed podpisaniem umowy z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, może ustalić, jaki zakres ochrony gwarantuje mu EKUZ, co pozwala na indywidualne dopasowanie wariantu ubezpieczenia podróżnego i rozszerzenie jego zakresu o nowe świadczenia.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Polisa turystyczna jest polecana dla wszystkich osób podróżujących środkami transportu, takimi jak samoloty. Nierzadko z przyczyn losowych zdarza się, że organizator lub przewoźnik jest zmuszony odwołać lub opóźnić lot. Taka sytuacja może narażać uczestników wyjazdu na dodatkowe, nieprzewidziane koszty. W ramach wybranego wariantu ubezpieczeniowego, warto zdecydować się na opcję umożliwiającą otrzymanie rekompensaty z tytułu poniesionych strat finansowych – np. za przymusowe przedłużenie pobytu w hotelu czy konieczność odwołania wcześniejszej rezerwacji. Oprócz tego, ubezpieczenie podróżne może pokryć także koszty związane z utratą bagażu podróżnego. Należy pamiętać o tym, że określając sumę ubezpieczenia bagażu bierze się pod uwagę ogólną jego wartość. Bagaż podróżny podlega ochronie w przypadku jego kradzieży, zagubienia lub nawet uszkodzenia.

NNW podróżne i dodatkowe opcje ubezpieczenia turystycznego

W ramach polisy turystycznej można wykupić również ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, oznaczone skrótem NNW. Przydaje się ono w sytuacji, gdy w trakcie wyjazdu beneficjent doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, spowodowanego nieprzewidzianymi okolicznościami, niezależnymi od jego woli. Ubezpieczenie podróżne NNW obejmuje rożnego typu zdarzenia w tym również zgon ubezpieczonego. Kwota odszkodowania zależy od określonej procentowo utraty zdrowia osoby objętej polisą. Ubezpieczenie turystyczne można rozszerzyć także o opcję dodatkową, jaką jest Assistance (pakiet pomocowy). W ramach tego świadczenia beneficjent może np.: otrzymać telefoniczną poradę medyczną z pomocą tłumacza. Usługa Assistance jest dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wybór pakietu pomocowego zależy wyłącznie od decyzji osoby zawierającej umowę ubezpieczenia podróżnego, ale warto pamiętać o tym, że im lepsza oferta tym spokojniejsze wakacje.

Ubezpieczenie podróżne jest polecane każdej osobie, która planuje wyjazd w kraju lub poza jego granicami. To ochrona beneficjenta przed skutkami nagłego zachorowania, NNW, utraty bagażu czy z powodu odwołania lotu. Jeśli potrzebujesz ubezpieczenia na podróż to wypełnij poniższy formularz, a oferta zostanie do Ciebie wysłana w ciągu 24 godzin.

Skontaktuj się z nami!

Format: 123-456-789