Ubezpieczenia życiowe – Bydgoszcz

Ubezpieczenia na życie gwarantuje wsparcie finansowe w momencie nieszczęśliwego wypadku, poważnej choroby czy zgonu. W ramach polisy można objąć ochroną finansową swoich bliskich i rodzinę w sytuacji wielu nieprzewidzianych zdarzeń w tym kalectwa osoby ubezpieczonej lub jej śmierci. Głównym celem polisy na życie jest wypłata świadczenia w ustalonej wcześniej wysokości z tytułu całkowitej niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej lub też zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku i ciężkiej choroby. Ubezpieczenia na życie gwarantują również wsparcie finansowe w czasie pobytu w szpitalu czy pomoc apteczną, odszkodowanie trafia do uposażonych w formie jednorazowej wypłaty świadczenia. Beneficjent może samodzielnie wyznaczyć osoby upoważnione do otrzymania odszkodowania w razie jego zgonu. Mogą to być członkowie rodziny, jak i osoby z nim niespokrewnione. W przypadku braku wyznaczenia osób uposażonych, w razie śmierci beneficjenta, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie w ramach tak zwanego dziedziczenia ustawowego.

Ubezpieczenia na życie – okresy karencji i wyłączenie odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Przed podjęciem decyzji o zawarciu ubezpieczenia na życie warto jest bardzo dokładnie przeanalizować Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Znajdują się w nich istotne dla beneficjenta zapisy, m.in. wyłączenia odpowiedzialności i okresy karencji. Pierwsze z nich dotyczą prawa odmowy do wypłaty odszkodowania przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Powodem może być śmierć w wyniku samobójstwa, zgon na skutek uczestniczenia w działaniach kryminalnych i wydarzeniach o charakterze przestępczym, jak również dobrowolne uczestniczenie w aktach terroru czy wojny. Z kolei okres karencji to czas płacenia składek, który musi upłynąć, zanim beneficjent otrzyma prawo do wypłacenia mu należnych świadczeń. W okresie karencji, ustalanym indywidualnie przez wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe, ochrona jest ograniczona bądź w ogóle nie obowiązuje. Wszystko zależy od zapisów, znajdujących się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Polisa na życie z okresem karencji nie zwalnia osoby ubezpieczonej od obowiązku regularnego i terminowego opłacania składek w ustalonej wysokości.

Polisa na życie – sumy ubezpieczenia

Okres obowiązywania polisy na życie jest zależny od warunków ubezpieczeniowych, jakie posiada konkretne towarzystwo. Minimalny czas trwania umowy wynosi 12 miesięcy od daty jej podpisania i opłacenia wymaganej pierwszej składki. Istnieje także możliwość zawierania terminowego ubezpieczenia na życie, które obowiązuje przez ustalony przez towarzystwo okres, przykładowo 5, 10,15, a nawet 25 lat. W przypadku podjęcia decyzji o zawarciu polisy na życie i dożycie, momentem zakończenia trwania umowy jest określony w niej wiek beneficjenta (np. wiek przejścia na emeryturę np. 62, 65 lub 67 lat). W trakcie zawierania polisy na życie osoba ubezpieczona ma możliwość decydowania o wysokości świadczenia z tytułu niezdolności do pracy lub zgonu. Rozpiętość sum ubezpieczenia na życie waha się od kilku tysięcy do nawet kilku milionów złotych. Warto pamiętać, że im większa suma odszkodowania, tym wyższa miesięczna składka ubezpieczeniowa.

Jak uzyskać wypłatę świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie

Wypłata świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie może zostać dokonana tylko w efekcie skrupulatnej analizy przedstawionych towarzystwu wszystkich, wymaganych przez nie dokumentów, poświadczających niezdolność beneficjenta do wykonywania pracy zarobkowej lub też zaistniałego jego zgonu. Dokumenty te mogą być przesyłane do siedziby TU w formie skanów, dokumentów oryginalnych lub kserokopii z adnotacją o poświadczeniu zgodności z oryginałem. Nieprzedstawienie wymaganej dokumentacji jest równoznaczne z odmową wypłaty świadczenia. Warto pamiętać, że beneficjent powinien powiadomić osoby uposażone o procedurze postępowania na wypadek jego znacznej utraty zdrowia czy zgonu. Poza tym, osoby uposażone, muszą dokładnie wiedzieć, jakie rodzaje zdarzeń obejmuje wykupiona przez osobę ubezpieczoną polisa na życie wraz z wysokością wypłacanych świadczeń. Dokładne informacje znajdują się w treści OWU.

Ubezpieczenie na życie jest ochroną finansową dla beneficjenta, jego bliskich i dla członków jego rodziny na wypadek jego niezdolności do pracy, spowodowanej wypadkiem, ciężką chorobą lub zgonem. Osoba podpisująca umowę może samodzielnie ustalić wysokość sumy ubezpieczenia i wyznaczyć osoby uposażone. Jeśli potrzebujesz ubezpieczenia na życie to wypełnij poniższy formularz, a oferta zostanie do Ciebie wysłana w ciągu 24 godzin.

Skontaktuj się z nami!

Format: 123-456-789